کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

علامیه جهانی حقوق بشر - ماده 18 : هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

Friday, June 02, 2006

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

در هر 6 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد

اطلاعیه شماره 01 / F
اعلامیه جهانی حقوق بشر- ماده 18
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است.هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

قتل یک ایرانی مسیحی

قربان دردی تورانی ، ایماندار مسیحی ایرانی ، در تاریخ بیست و دوم نوامبر 2005 توسط گروهی ناشناس از تندرویان اسلامی در شهر گنبدکاووس با ضربات چاقو بقتل رسید. بعنوان مدافعین حقوق بشر در ایران این جنایت را بشدت محکوم کرده و خواستار رعایت حداقل حقوق پیروان همه ادیان ( طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر) توسط حکومت ایران میباشیم .آز همه سازمانها و فعالین حقوق بشر در سراسر جهان نیز دعوت میکنیم با محکوم کردن این جنایت همبستگی خود را اعلام نمایند.

19/12/2005
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان